Hulpverlening

De Hulpverlening van SWH
Stichting Werkgroep Herkenning biedt hulp aan verwanten en (klein)kinderen, van ‘foute’ Nederlanders,  die tegen geestelijke en emotionele problemen aanlopen met betrekking tot hun opvoeding en achtergrond als direct of indirect gevolg van de Tweede Wereldoorlog.

Hulpverlening en lotgenotencontact
SWH voorziet in hulpverlening door middel van de hulptelefoon, waar u in vertrouwen kunt spreken met iemand, die zelf kind of kleinkind is van een ‘foute’ Nederlander. Zij herkennen vaak de problematiek en tegen deze hulpverleners kunt u uw verhaal in een veilige omgeving kwijt. Ook kunnen zij in overleg met u doorverwijzen naar diverse instanties die gespecialiseerd zijn in het bieden van hulp op diverse vlakken.

Daarnaast biedt SWH de mogelijkheid aan donateurs om deel te nemen aan een lotgenoten gespreksgroep. Bij voldoende deelnemers wordt er op een nader te bepalen tijdstip en locatie gesprekken gevoerd met lotgenoten. Met gelijkgestemden kunt u in alle vrijheid met elkaar ervaringen delen en vragen aan elkaar stellen. Door deze waardevolle bijeenkomsten in een kleine groep krijgt u meer inzicht in het herkennen en begrijpen van uw gevoelens & gedragingen.

U bent van harte welkom met al uw vragen op het nummer: +31 (0)85 00 04 185, of u kunt een email sturen naar het secretariaat: secretariaat@werkgroepherkenning.nl.

Lees hier informatie over mogelijke zelfhulp en lotgenootgroepen Zelfhulp & Lotgenotencontact.

Professionele hulpverlening, ondersteuning en scholing
Lees hier informatie over mogelijke professionele hulpverlening professionele hulpverlening.

Aanspreekpunt Naoorlogse Generaties (ANG)
Het Aanspreekpunt Naoorlogse Generaties is er zowel voor (klein)kinderen die na de oorlog zijn geboren als voor kinderen die vlak voor of tijdens de oorlog ter wereld zijn gekomen. Onafhankelijk van wat de ouders of grootouders hebben gedaan of is overkomen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Tijdelijke Vergoedingsregeling Psychotherapie naoorlogse generatie
Op de vergoeding van uw zorgverzekering is een aanvulling mogelijk als u moet bijbetalen voor de kosten van psychotherapie en uw psychische klachten te maken hebben met de oorlogservaringen van uw ouders of andere opvoeders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit is geregeld in de Tvp, de Tijdelijke Vergoedingsregeling Psychotherapie naoorlogse generatie. De Tvp wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen, en het Aanspreekpunt Naoorlogse Generaties.

Voor informatie en contactgegevens zie webpagina: https://oorlog.arq.org/ang/voor-wie

Bron: https://oorlog.arq.org/aanspreekpunt-naoorlogse-generaties.

Ouder worden met de oorlog (verzorging van ouderen met oorlogservaringen)
(4 juni 2019)
Verzorging van ouderen met oorlogservaringen vereist in de praktijk vaak extra aandacht. Onlangs publiceerde ARQ een handreiking voor beroepskrachten, vrijwilligers en mantelzorgers die zorgen voor ouderen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt.
De volledige uitgave “Ouder worden met de oorlog. Verzorging van ouderen met oorlogservaringen” is verkrijgbaar via oorlog.arq.org. Daar kunt u ook een workshop of lezing aanvragen.

Voor informatie en contactgegevens zie webpagina: https://oorlog.arq.org/nieuws/ouder-worden-met-de-oorlog.

Workshops, lezingen, presentaties en trainingen
Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld heeft een select en interessant aanbod van (‘in company’) workshops, lezingen, presentaties en trainingen op het terrein van de psychische en sociale gevolgen van oorlog, vervolging en geweld.

De verschillende aandachtsgebieden zijn:
• Invloed van traumatische ervaringen in combinatie met dementie op gedrag in de laatste levensfase.
• Geestelijke zorg en trauma
• Sterven met de oorlog en geweldsproblematiek in de palliatieve terminale zorg

Voor informatie en contactgegevens zie webpagina: https://oorlog.arq.org/workshops-lezingen-presentaties-en-trainingen.

Achtergrondinformatie:

Problematiek

 • Een familiegeheim waar niet over gepraat kan of mag worden. (want “de buitenwereld” moest er eens achter komen …..) Of de situatie waarin één van de beiden ouders niets van af weet van familiegeheim van de ander en wat het precies inhoudt,
 • Angst om er niet bij te horen en uitgesloten te worden,
 • Schaamte (soms plaatsvervangend) en schuldgevoel,
 • Faalangst, dat er niets fout mag gaan,
 • Het gevoel iets goed te moeten maken, wat de ouder(s) ooit fout hebben gedaan,
 • Groot Loyaliteitsconflict tegenover de ouders,
 • Veroordeeld kunnen worden op het bekend worden van het verleden van de (groot)ouder(s),

Herkenbare factoren van binnenuit

 • het familiegeheim en het (zelfgekozen) isolement,
 • missen van basisveiligheid en geborgenheid,
 • loyaliteitsconflict tegenover de ouders,
 • schuldgevoelens, al dan niet plaatsvervangend,
 • schaamte,
 • de beklemmende vraag wat de ouders precies hebben gedaan of geweten,
 • isolement binnen het gezin door het zwijgen over de oorlog en het niet beantwoord krijgen van vragen,
 • voor de na de oorlog geborenen: zich buiten de ervaring van de andere gezinsleden geplaatst weten,
 • isolement ook in de zin van de enige in de familie te zijn die iets met ‘de oorlog doet’, die zich rekenschap wil geven van de gevolgen van het oorlogsverleden,

Herkenbare factoren van buitenaf

 • ervaringen met oorlogsgeweld, bombardement, vlucht,
 • uitsluiting en pesterijen vóór, tijdens en na de oorlog,
 • gescheiden worden van de ouders, tijdens of na de oorlog en opvang in kindertehuis of pleeggezin,
 • armoede door de confiscaties met als consequenties het verloren gaan van een deel van het verleden en een beperking van de mogelijkheden in de toekomst,
 • de identificatie met de politieke keuze van de ouders en met ‘het Kwaad’ (van de nazi-ideologie)en daardoor deel, uitmaken van de groep die als zondebok gezien wordt,
 • verwarring door informatie uit de buitenwereld die vaak haaks staat op wat zelf in en na de oorlog ervaren is,
 • afwijzing bij opleiding of sollicitaties op grond van het feit kind van een collaborateur te zijn,
 • niet zelf beoordeeld worden maar op het verleden van de ouders
 • het voortduren van het gebruik van de termen goed en fout als maatschappelijk cohesie gevend fenomeen,

De ervaringen die veel voorkomen bij kinderen van ‘foute ouders’ hebben vaak een zodanige psychische belasting betekend, dat zij hierdoor in de problemen zijn gekomen.

Lees hier meer over de verschillende onderwerpen aangaande herkenbare Problematiek:
Trauma en verwerking

Risicofactoren in de geschiedenis voor de kinderen van foute ouders

Problemen bij kinderen van de oorlog in het algemeen

Problematiek bij kinderen van foute ouders. Ervaringen

Problematiek afhankelijk van de leeftijd verschillen tussen de (leeftijds)groepen

Verschillen met andere kinderen van de oorlog

Vaak zijn deze punten nog met meerdere conflicten aan te vullen.

Soms lopen we collectief tegen situaties aan, bijvoorbeeld met betrekking tot de Nationale Doden Herdenken op 4 mei, waar we heel duidelijk een verschuiving zien van de manier van Herdenken, wat ook in 2015 voor zoveel ophef/commotie zorgde. Waar we geconfronteerd worden met hoe men vaak nog tegen ons aankijkt. Hoeveel pijn en verdriet dat toch weer kan geven laat zien dat we daar (nog) niet immuun voor zijn geworden. Hoe willen en kunnen we hier in de toekomst mee omgaan ?

Voor verdere vragen of informatie kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.
Wij staan graag voor u klaar.


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch