Privacy-statement

Privacyverklaring  (AVG)
Stichting Werkgroep Herkenning

Stichting Werkgroep Herkenning, gevestigd te Voorburg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 41131339, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor contactgegevens SWH, zie: https://www.werkgroepherkenning.nl/contact/

Verwerkingsverantwoordelijke
Het bestuur van de Stichting Werkgroep Herkenning is verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Werkgroep Herkenning verwerkt uw persoonsgegevens doordat u staat ingeschreven als donateur, gebruik maakt van onze hulpverlening / ondersteuning of omdat u deze gegevens zelf actief aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Aanhef
• Geboortejaar
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer, welke u verstrekt via donaties of andere betalingen aan onze stichting
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door middel van het aanmeldingsformulier op de website, persoonlijke correspondentie per post of e-mail en in telefonische contacten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Met het website formulier voor aanmelding van donateurs op pagina:  https://www.werkgroepherkenning.nl/donateur-worden/  hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@werkgroepherkenning.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Werkgroep Herkenning verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• verzenden van nieuwsbulletin, uitschrijven van geanonimiseerde enquête, uitnodiging contact- of donateursbijeenkomst en aanbieden van relevante informatie.
• u te kunnen bellen of e-mailen met betrekking tot gevraagde hulpverlening of ondersteuning
• het afhandelen van uw donatie of andere betalingen

De doelstellingen van Stichting Werkgroep Herkenning zijn:
• het bevorderen van hulpverlening aan de nakomelingen van ‘foute ouders’
• het geven van bekendheid aan de problematiek die hier mogelijk het gevolg van is
• het bevorderen van de emancipatie van nakomelingen van ‘foute ouders’
• het bevorderen van onderzoek naar de geschiedenis van deze groep

Dit betekent dat de Stichting Werkgroep Herkenning bij het realiseren van haar doelstellingen persoonsgegevens verwerkt in verband met het voeren van een donateurs-administratie, het aanbieden van relevante informatie, het organiseren van contact activiteiten, het verspreiden van nieuwsbulletins, het uitschrijven van geanonimiseerde enquêtes en het bieden van hulpverlening of ondersteuning.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Werkgroep Herkenning neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens bij betrokken is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Werkgroep Herkenning bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor onderstaande categorieën van persoonsgegevens:

Personalia, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer
Bewaartermijn > Gedurende registratie als actieve donateur en tot een (1) jaar na uitschrijving
Reden > Verzending nieuwsbulletin, enquête, uitnodiging contact- en donateursbijeenkomsten, aanbieden van relevante informatie en het onderhouden van persoonlijke contacten met            betrekking tot hulpverlening of ondersteuning

Financiële gegevens
Bewaartermijn >Wettelijk gestelde termijnen voor archivering
Reden > Financiële boekhouding en verslaglegging

Geanonimiseerde persoonsgegevens
Ten behoeve van historische, wetenschappelijke of statistische doeleinden mag de Stichting Werkgroep Herkenning persoonsgegevens van uitgeschreven donateurs langer bewaren. Deze gegevens worden dan zodanig door de stichting bewerkt, dat deze niet meer tot identificeerbare personen te herleiden zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Werkgroep Herkenning deelt uw persoonsgegevens in beginsel niet met derden. Uitsluitend alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van haar activiteiten en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
• Voor het per postverzending gereed maken van het nieuwsbulletin, enquête en relevante informatie is het noodzakelijk de naam en adresgegevens te drukken op zogenaamde adreslabels.
Dit drukwerk besteden wij uit aan een derde partij. Met deze derde partij die bovenstaande adresgegevens verwerkt in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Werkgroep Herkenning blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Werkgroep Herkenning gebruikt alleen technische en functionele cookies op haar website. Daarnaast analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Onze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies waarbij:
• Er een bewerkersovereenkomst met Google is afgesloten
• Het laatste octet van IP-adressen welke de site bezoeken zijn gemaskeerd
• De optie “gegevens delen “ is uitgezet
• Wij geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Werkgroep Herkenning en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@werkgroepherkenning.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij bij twijfel u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Contact met Autoriteit Persoonsgegevens
Stichting Werkgroep Herkenning wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Werkgroep Herkenning neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via de contactgegevens zoals aangegeven op het eerste blad.

Stichting Werkgroep Herkenning en verwijzingen door middel van links naar andere websites
Op deze website van Stichting Werkgroep Herkenning treft u een aantal links aan naar andere websites. Stichting Werkgroep Herkenning draagt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze andere websites en de omgang van betrokken partijen met de door u verstrekte gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van de betrokken website die u bezoekt.

Ondanks dat de opgenomen links naar andere websites zorgvuldig geselecteerd zijn, draagt Stichting Werkgroep Herkenning geen verantwoordelijkheid voor de goede werking van deze externe links. Het kan voorkomen dat de externe partij c.q. website de inhoud waarnaar gelinkt werd inmiddels heeft verplaatst of verwijderd.

Toekomstige wijzigingen privacyverklaring
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst, zonder onze voorafgaande kennisgeving, wordt gewijzigd naar aanleiding van wijzigingen in de wet AVG en/of aanpassingen in onze interne procedures voor gegevensverwerking. Controleer daarom regelmatig de actuele inhoud van deze privacyverklaring. Deze verklaring is ook beschikbaar als PDF document.

AVG  20-03-2024


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch