Uw mening gevraagd over het project Collaborateurs online

  • -

Uw mening gevraagd over het project Collaborateurs online

Geachte websitebezoeker,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:

 

Wij zijn ervan op de hoogte gesteld dat Netwerk Oorlogsbronnen, welke landelijk zorgt voor het erfgoed van WOII, voortgang wil gaan maken met de digitalisering van ‘Beladen (=fout) erfgoed’.

Daarvoor is een project Collaborateurs online in gang gezet.

 

Doel van dit project is om gezamenlijk een kader te ontwikkelen voor het online beschikbaar stellen van persoonsgegevens van collaborateurs. Hierdoor zou er zowel recht worden gedaan aan de behoefte van het publiek kennis te nemen van de oorlogsgeschiedenis van familieleden of plaatsgenoten, maar ook rekening worden gehouden met de ethische en morele bezwaren van nabestaanden van collaborateurs en slachtoffers
De primaire doelgroep van de digitalisering zijn de vele oorlogserfgoed instellingen die ‘beladen erfgoed’ bewaren – foto’s, dagboeken, documenten, persoonsgegevens, kranten, tijdschriften, boeken. Het is belangrijk deze discussie uitgerekend nu op gang te brengen omdat de komende jaren steeds meer ‘beladen erfgoed’ collecties openbaar toegankelijk worden (zoals de dossiers bij het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging in 2025).
De voortschrijdende digitalisering maakt dat deze bronnen – mits in digitaal formaat beschikbaar en nader toegankelijk gemaakt – binnen het bereik van één muisklik volledig doorzoekbaar zijn en automatisch aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

De vraag is echter – ook als de Archiefwet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) geen beperkingen meer opleggen, wat overigens nog de vraag is – is het wenselijk dat iedereen toegang heeft tot de persoonlijke documenten van en over collaborateurs?

Symposium 12 oktober 2021:  Beladen archieven online, juridisch en ethisch bezien
Netwerk Oorlogsbronnen onderzoekt in het project Collaborateurs online op welke wijze persoonsgegevens van collaborateurs uit de Tweede Wereldoorlog online beschikbaar kunnen worden gesteld. Op grond van de privacywetgeving dient hiervoor een zorgvuldig afweging van belangen plaats te vinden. Enerzijds is er het belang van de samenleving om kennis te kunnen nemen van het hele verhaal over de Tweede Wereldoorlog. Anderzijds dient er rekening te worden gehouden met mogelijke nadelige gevolgen voor nabestaanden van collaborateurs en slachtoffers.
Dit openbare symposium is de start van de discussie over wat mogelijk en wenselijk is.

Helaas is het vanwege coronamaatregelen alleen voor genodigden mogelijk fysiek aanwezig te zijn bij het symposium.

Symposium te volgen via livestream
Iedere belangstellende is van harte uitgenodigd om op dinsdag 12 oktober van 13.00 tot 17.00 uur via een livestream het symposium te volgen. De organisatie verzoekt u om zich te registreren als volger van de livestream via de gegevens op deze webpagina van Oorlogsbronnen

 

Het bestuur van Stichting Werkgroep Herkenning is bij dit symposium uitgenodigd en vindt het belangrijk dat daarbij de stem van de kinderen, kleinkinderen en andere betrokkenen hierover wordt gehoord.

Onze vragen aan u zijn dan ook:
—Hoe kijkt u aan tegen deze ontwikkeling dat erfgoed van foute Nederlanders (zoals brieven / dagboeken en dossiers) digitaal doorzoekbaar wordt?

—Welke voordelen ziet u?

—Welke nadelen vreest u?

 

Graag ontvangen wij uw mening
Mocht u willen reageren op deze oproep dan vragen wij u uiterlijk 10 oktober 2021 een mail te zenden naar:  secretariaat@werkgroepherkenning.nl

Uw reactie zullen wij vanzelfsprekend in vertrouwelijkheid behandelen.

 

Alvast onze hartelijke dank voor uw moeite!

Met vriendelijke groet,
bestuur Stichting Werkgroep Herkenning

 

Netwerk Oorlogsbronnen wordt gefaciliteerd door het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS, Vfonds en VSB-fonds.

Voor uitgebreide informatie zie onderstaande webpagina’s van Netwerk Oorlogsbronnen:

Symposium 12 oktober 2021 – Beladen archieven online

project Collaborateurs online


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch